empresa

  ·  serveis

Consultoria organitzacional

Realització de diagnòstics organitzacionals Disseny i posada en marxa de projectes corporatius Disseny i implantació de plans de reorganització i millora corporativa Disseny i implantació de plans estratègics  Disseny de sistemes de control, seguiment i avaluació de la gestió  Elaboració de plans d’igualtat  Realització d’anàlisis i valoracions de llocs de treball

Gestió de la qualitat

Elaboració de compromisos de qualitat Disseny d’un sistema de gestió de la qualitat segons la Norma ISO 9001:2000 Aplicació del model EFQM Disseny de processos corporatius Disseny d’accions per a la sensibilització en la gestió de la qualitat

Gestió d’equips i persones

Elaboració de directoris de competències professionals Realització de processos de selecció   Detecció de necessitats formatives i elaboració de plans de formació Disseny de plans de comunicació interna

Formació presencial

Entrenament/suport personalitzat a persones amb responsabilitats directives (coaching) Disseny i realització d’accions de formació directiva i de gestió Disseny i realització d’accions de formació per a col·lectius professionals específics Disseny i realització d’accions de formació de formadors Elaboració de materials i suports formatius

Formació internet

Disseny i elaboració de continguts formatius Dinamització d’espais formatius i de grups en formació Realització de tutories/consultories formatives Disseny i gestió de bases de dades relatives a recursos formatius Disseny i gestió de plataformes per a comunitats virtuals formatives

Creació de continguts

Elaboració de catàlegs de serveis Elaboració de guies de gestió Elaboració de continguts web (internet, extranet i intranet) Elaboració de materials i suports de comunicació (externa i interna) Elaboració d’estudis sectorials i territorials