empresa

  ·  compromisos

Oferir un tracte amable, cordial i personalitzat a tothom que estableixi contacte amb la nostra organització, amb un horari d’atenció de 9 a 18 hores.Respondre les demandes de serveis amb rapidesa, presentant per escrit la corresponent proposta tècnica i econòmica en un termini de temps no superior als 10 dies feinersDissenyar la prestació dels serveis segons les necessitats específiques de cada organització o col.lectiu, mitjançant la recollida d’informació directa a través del clientPresentar sempre per escrit una proposta tècnica de prestació de serveis on es recullin totes les especificacions establertes pel client.

Propiciar un accés fàcil i eficient a l’equip de professionals de l’organització, establint els canals de comunicació més adequats a cada cas (presencials, telefònics, telemàtics).
Garantir una resposta a qualsevol tipus de missatge rebut, en un temps no superior a les 48 hores.
Tenir sempre a disposició del client les experiències i referències professionals corporatives i els currículums personals dels membres de l’organització.
Comprometre’s de forma professional amb el desenvolupament i els resultats generats per un servei, mitjançant un seguiment de la seva execució coordinat amb el client.
Presentar sempre per escrit i de forma detallada les prestacions incloses a cada servei amb el corresponent pressupost econòmic.Portar a terme períodes sabàtics corporatius dedicats a la investigació, disseny i elaboració de nous productes i serveis.Garantir la plena satisfacció en la prestació dels serveis a partir de l’obtenció de tots i cadascun dels resultats especificats a la corresponent proposta tècnica i econòmica.
Garantir la tramesa periòdica d’informació personalitzada a cada client, sobre els serveis, les publicacions i les activitats portats a terme per l’organització.